Nahrávám...

Provozovatelem internetového obchodu www.dumceskychremesel.cz je společnost s ručením omezeným Dům českých řemesel se sídlem ul. Petra Bezruče 1776 272 01 Kladno

IČO 28394151; DIČ CZ28394151; BANKOVNÍ ÚČET 99221515/5500

e-mail: Info@dumceskychremesel

Společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 138427

 

Základní ustanovení:

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje výrobků českých řemesel mezi společností Dům českých řemesel s.r.o.(dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.dumceskychremesel.cz  

Vztahy a vzájemná práva, povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné(dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky potvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné a zavazuje se jimi řídit.

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.dumceskychremesel.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. Po dohodě s kupujícím se objednávka změní nebo se stane objednávkou stornovanou.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

 

Registrace kupujícího

Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.dumceskychremesel.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

Registrací si kupující vytvoří lepší podmínky pro nakupování v elektronickém obchodu www.dumceskychremesel.cz . Bude pravidelně informován o slevovách, o zajimavých společenských akcích a získá lepší ceny než ostatní zákazníci. Dále získá možnost sledovat momentální stav plnění své zakázky.

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.dumceskychremesel.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.dumceskychremesel.cz a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující muset vyplňovat.

 

Objednávka zboží

Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu na webových stránkách www.dumceskychremesel.cz (preferujeme)
 • Elektronickou poštou na adrese objednávka dumceskychremesel.cz (preferujeme)
 • Osobně
 • Telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou(e-mail).

Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na webových stránkách www.dumceskychremesel.cz. Objednávka je odesílána kupujícímu přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a to zasláním e-mailové zprávy „ Potvrzení objednávky“, která obsahuje informace o prodeji a číslo objednávky.

Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající již na skladě. V takové případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání.

Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 1 hodiny poté, co byla učiněna v případě, že zboží dosud ne bylo odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávající může potvrzenou objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

 

Místo plnění

Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci- přepravní společnosti nebo České poště k dopravě kupujícímu.

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci.

Osobní odběr zboží je umožněn ze skladu ze vzorkovny v Českém Krumlově.

 

Cena, způsob platby a dodací podmínky

Cena

Ceny uvedené v nabídce zboží platí v okamžiku nabídky, tedy zobrazení stránky s nabídkou zboží a ještě nejméně 12 hodin od vložení zboží do košíku. Pokud není v této lhůtě objednávka uzavřena a zároveň dojde ke změně ceny nebo jiných parametrů nabízeného zboží, jsou údaje o zboží v košíku aktualizovány a uživatel je na tuto skutečnost upozorněn.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny nabízeného zboží bez zvláštního oznámení.

U zboží, u něhož je cena vázána na dobu trvání příslušné cenové nabídky (např. slevová akce, sleva a podobně), platí uvedená akční cena pouze pro objednávky, které jsou odeslány v termínu trvání příslušné cenové nabídky

V případě, že se jedná o nákup zboží na speciální objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/ e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

K ceně zboží připočte prodávající kupujícímu náklady spojené s odesláním zboží, není-li v objednávkovém formuláři uvedeno jinak.

Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě.

 

Platební podmínky

 • Platba v hotovosti při nákupu
 • Platba předem bankovním převodem
 • Na dobírku při doručení zboží

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Dodací podmínky

Veškeré zboží je expedováno od 3 do 10 dnů v závislosti na druhu přepravy a dostupnosti zboží na skladě. Zboží, které je třeba objednat u našich dodavatelů, dodáváme obvykle do dvou až čtyř týdnů ode dne obdržení objednávky. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, budeme Vás o této skutečnosti okamžitě informovat telefonicky nebo e-mailem.

 

Osobní odběr.

Naše zboží si můžete vyzvednout po předchozí domluvě v naší kamenné prodejně v Českém Krumlově. V případě tohoto způsobu Vám nebude účtován žádný poplatek za dopravu. Před vyzvednutím zboží vyčkejte na náš telefon, sms nebo e-mail, kde Vás budeme informovat o tom, že zboží je již v prodejně připraveno k odběru.
Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 

Česká pošta

Pro tento způsob dopravy spolupracujeme s Českou poštou. Nabízí rychlou a spolehlivou přepravu zboží po celém území České republiky. Zboží zasíláme obchodním balíkem, který Česká pošta dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Mohou se posílat zásilky do 30 kg a do hodnoty 100000.

Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

 

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího

Dle zákona č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení, bude Vám kupní cena vrácena za těchto podmínek. Musíte nepoškozené zboží, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s fakturou a dodacím listem vrátit zpět v uvedené lhůtě.(určující je datum odeslání). Došlo -li k částečnému spotřebování či opotřebování zboží je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Následně je kupujícímu vrácena kupní cena a další prokazatelné náklady, které budou detailně vyčísleny prodávajícím. Poštovné placené zákazníkem pří vrácení zboží se nenahrazuje. Právo na odstoupení smlouvy se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně. Odstoupení od smlouvy se rovněž nevztahuje na zboží upraveného podle přání kupujícího

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že požadované zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, V tomto případě bude prodávající informovat zákazníka a dohodne s ním další postup.

 

Odpovědnost za vady – reklamace

Prodávající poskytuje na nabízené zboží záruku v délce 24 měsíců.

Prodávající poskytuje rozpor dle paragrafu 616 pro odběratele a paragrafu 13 pro spotřebitele.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené chybnou manipulací, běžným opotřebením a neadekvátním zacházením, jako na vady způsobené v jiném prostředí, než do kterého je výrobek určen

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Zákazník při uplatnění záruky má:

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věcí, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Odpovědnost za správnost údajů uvedených v internetovém obchodu www.dumceskychremesel.cz  

Upozorňujeme, že informace uváděné na internetových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou tedy obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Dům českých řemesel s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Společnost Dům českých řemesel s.r.o. nenese vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek

 

Ochrana osobních dat

Veškeré osobní a firemní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající je oprávněn s těmito údaji nakládat pouze v souladu správními předpisy a pro účely související se službami internetového obchodu. Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky

Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze zákazníků, pokud neučinil žádnou objednávku, a to na základě žádosti zaslané prodávajícímu.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.

Objednáním zboží souhlasí zákazník s těmito obchodními podmínkami

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají platnosti a účinnosti dnem 10.11.2008 a jsou platné do jejich odvolání.